Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Iwwer eis

(A propos de/Über uns/About us)

 

L: Wat ass d'ANAF? Wisou Member ginn?

D'Iddi vun der Nationaler Waffevereenegung ass d'Vermëttlung vun engem gesonde Bewosstsinn géigeniwwer Waffen, d'Bewosstsinn vu Sécherheet bei Lagerung an Ëmgang mat Waffen, d'Détentioun an d'Recht op de Port bei den Awunner vum Groussherzogtum Lëtzebuerg.

Si ass den 10. Januar 2015 gegrënnt ginn an de 27. Februar 2015 vun de Grënner als Vereenegung deposéiert ginn.

Mat eiser Memberskaart ënnerstëtz dir eisen Zweck, eis Ideologie an eis Vereenegung. Si gëtt iech Zougang op eis Evenementer an Usproch op Virdeeler bei eise Partner.

 

F: Qu'est-ce que l'ANAF? Pourquoi devenir membre?

L'Association Nationale des Armes à Feu est basée sur l’idée de la promotion d’une conscience saine envers les armes à feu, d’une conscience de sécurité envers la conservation et l’usage des armes à feu, de la détention et du droit de port auprès des habitants du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle a été fondée le 10 Janvier 2015 et déposée en tant qu'association sans but lucratif le 27 Février 2015 par les membres fondateurs.

Avec notre carte de membre, vous soutenez notre cause, notre idéologie et notre association. Elle vous donne accès à nos événements et vous donne droit aux avantages chez nos partenaires.

 

D: Was ist ANAF? Warum Mitglied werden?

Die Nationale Waffenvereinigung baut auf der Idee auf ein gesundes Bewusstsein gegenüber Feuerwaffen zu vermitteln, das Bewusstsein von Sicherheit bei Lagerung und Umgang mit Feuerwaffen, der Besitz und das Recht auf einen Waffenschein bei den Einwohnern des Großherzogtum Luxemburgs.

Sie wurde am 10. Januar 2015 gegründet und am 27. Februar 2015 von den Gründern als Vereinigung eingetragen.

Mit unserer Mitgliedskarte unterstützen Sie unseren Zweck, unsere Ideologie und unsere Vereinigung. Sie gibt ihnen Zutritt auf unsere Veranstaltungen und Vorteile bei unseren Partnern.

 

E: What is ANAF? Why become a member?

The idea of the National Firearms Association is to promote a healthy awareness towards firearms, a secure awareness towards the storage and usage of firearms, the right to keep and bear firearms as resident in the Grand-Duchy of Luxembourg.

It was founded on January 10th 2015 and registered by the founders on February 27th 2015.

With our membership card you will support our cause, our ideology and our association. It will give you access to our events and give you advantages with our partners.

 

Comité (Comité/Vorstand/Board):

President (Président/Präsident/President):
Vize-President (Vice-président/Vize-Präsident/Vice-president):           Jerome POOS
Tresorier (Trésorier/Schatzmeister/Treasurer): Patrick SPRENKER
Secrétaire (Secrétaire/Sektretär/Secretary): Roland GALASSI

 

Grënner (Fondateurs/Gründer/Founders):
Olivier JOSEPH, Jerome POOS, Christophe BOHLER, Gilles RIGO